เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "น้ำให้ชีวิต"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์
- รู้จักประโยชน์ของน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

Gallery

ภาพกิจกรรมสัปดาห์ที่ 1

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น