เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "น้ำให้ชีวิต"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์
- รู้จักประโยชน์ของน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

week3

เป้าหมายรายสัปดาห์ : ตระหนักถึงภัยที่เกิดขึ้นในสังคมเกี่ยวกับเหตุการณ์น้ำท่วม เหตุการณ์การจมน้ำ และหาวิธีป้องกัน/ช่วยเหลือตนเองและผู้อื่นได้


Week
input
Process
Out put
Outcome3


โจทย์
 • ประโยชน์และคุณค่าของน้ำมีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับชีวิตมนุษนย์อย่างไร
คำถาม
 • น้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร
 • ถ้าไม่มีน้ำจะเกิดผลอย่างไรต่อมนุษย์
 • น้ำที่นำมาใช้อุปโภคบริโภคได้มาจากที่ใด
เครื่องมือคิด
 • Blackboard Share
 • Brain Stoms
สื่อ
 • ภาพยนตร์เรื่อง Water world
ชง
 • นักเรียนดูภาพยนตร์เรื่อง Water world
เชื่อม
 • ครูและนักเรียนร่วมกันอภิปรายแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับภาพยนต์ที่ได้ชม
ชง
 • ครูถามนักเรียนว่าน้ำมีประโยชน์ต่อชีวิตมนุษย์อย่างไร
เชื่อม
 • นักเรียนช่วยกันสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
ใช้
 • นักเรียนร่วมกันสรุปประโยชน์ของน้ำ
ชง
 • ครูถามนักเรียนถึงแหล่งที่มาของน้ำ
เชื่อม
 • นักเรียนช่วยกันสืบค้นจากแหล่งเรียนรู้
ใช้
 • นักเรียนและครูร่วมกันสรุปแหล่งที่มาของน้ำเป็น Mind mapping
 • นักเรียนสะท้อนความเข้าใจจากเรื่องที่ได้ดูผ่านชิ้นงาน
ภาระงาน
 • นักเรียนชมภาพยนตร์เรื่อง Water world
 • นักเรียนสืบค้นข้อมูล
ชิ้นงาน
 • Mind mapping
 • สรุปรายสัปดาห์

ความรู้
 • เห็นประโยชน์และโทษของน้ำ
 • รู้ที่มาของแหล่งน้ำ
ทักษะ
1.ทักษะชีวิต
- คิดสร้างสรรค์ในการทำชิ้นงานถ่ายทอดความเข้าใจ
- เลือกใช้เครื่องมือในการทำงานได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัย
- เห็นความสำคัญของแหล่งน้ำรอบตัว
2.ทักษะการแก้ปัญหา : วิเคราะห์ สังเคราะห์เกี่ยวกับข้อมูลที่ได้ฟัง และได้เห็น
3.ทักษะการแสวงหาความรู้
- สืบค้นข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต
4.ทักษะการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
- มีความสนใจและสนุกกับการ เรียนรู้
5.ทักษะในการทำงานร่วมกับผู้อื่น
- ยอมรับฟังความคิดเห็นที่หลาก หลายและ
แตกต่างจากตน
คุณลักษณะ
 1. เคารพและเห็นคุณค่าของตนเองและผู้อื่นเห็นความเชื่อมโยงของตนและสิ่งต่างๆ
 2. กล้าคิดกล้าทำมีความคิดสร้างสรรค์
 3. สามารถวิเคราะห์สังเคราะห์ข้อมูลอย่างเป็นระบบ
 4. มีกระบวนการทำงานเป็นขั้นตอน


บันทึกหลังการเรียนรู้ภาพกิจกรรม1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  ในสัปดาห์นี้ เด็กชานนัยนิจ ที่ไม่ค่อยสนใจมากนัก เพราะเขารู้สึกไม่ค่อยสบาย หลังจากนักเรียนได้ดู ภาพยนต์เรื่อง Water world เขามีความสนใจมากขึ้นขึ้น เพราะเป็นสิ่งใกล้ตัวที่เขาเคยพบเห็น ทุกคน ได้ร่วมกันแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับวีดิโอที่ได้ดู ได้รู้จักและเข้าใจถึงประโยชน์ของน้ำมกาขึ้น ทำให้ตระหนักถึงความเชื่อมโยงกับสิ่งมีชีวิตต่างๆ นักเรียนได้อธิบายถึงคุณค่าของสิ่งที่มีในชุมชน พร้อมกับธิบายวิธีการอนุรักษ์ เพื่อป้องกันความสูญเสีย จากปัจจัยต่างๆทั้งธรรมชาติและกับมนุษย์ที่เป็นผู้ทำลาย นักเรียนมีทักษะในการค้นหาข้อมูล เพื่อนำมาประกอบในกิจกรรมการเรียน แต่ในระหว่างค้นหา อินเทอร์เน็ตเกิดหลุดบ่อย อาจจะเป็นเพราะสภาพอากาศมีฝนตกลงมา แต่นักรียนสามารถนำข้อมูลมาประกอบได้ รวมทั้งสรุปรายสัปดาฆ์ทำให้รู้ว่ามีความเข้าใจมากยิ่งขึ้น

  ตอบลบ