เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "น้ำให้ชีวิต"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์
- รู้จักประโยชน์ของน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

week2

เป้าหมายรายสัปดาห์ : มีกระบวนการในการวางแผนการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เข้าใจและยอมรับฟังความคิด และความเชื่อของผู้อื่นที่มีความเห็นต่างจากตน

Week
input
Process
Out put
Outcom
2

โจทย์
 • วางแผนการเรียนรู้
 • นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำและอยากรู้อะไรใน Quarter นี้
เครื่องมือคิด
 • Brain Stoms
 • Show and Share
 • ครูกระตุ้นให้นักเรียนคิด
กิจกรรม
 • นักเรียนระดมความคิดเกี่ยวกับกิจกรรมการเรียน
 • บรรยากาศในห้องเรียน
สื่อ
 • บรรยากาศในชั้นเรียน
 • วีดีทัศน์ เรื่อง คุ
ชง
 • นักเรียนรู้อะไรเกี่ยวกับน้ำและยากรู้อะไรใน Quarter นี้
เชื่อม
 • นักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็น
 • นักเรียนร่วมกันวางแผนการเรียนรู้ลงในแผ่นใหญ่
ใช้
 • นักเรียนสรุปองค์ความรู้เกี่ยวกับน้ำเป็น Mind mapping
 • นักเรียนสร้างปฏิทินการเรียนรู้ร่วมกัน
ภาระงาน
 • นักเรียนเขียนสิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
 • นักเรียนทำเค้าโครงปฏิทินการเรียนแต่ละสัปดาห์
 • นักเรียนทำ Mind mapping
ชิ้นงาน
 • สิ่งที่รู้แล้วและสิ่งที่อยากรู้
 • ปฏิทินการเรียนรู้
 • Mind mapping
ความรู้
 • นักเรียนมีความรู้เกี่ยวกับน้ำและคุณค่าของน้ำ
 • นักเรียนรู้คุณประโยชน์และโทษของน้ำ
)

1 ความคิดเห็น:

 1. บันทึกหลังการเรียนรู้
  ในสัปดาห์นี้ นักเรียนได้เขียนสิ่งที่รู้แล้ว และสิ่งที่อยากรู้ ซึ่งทุกคนตั้งใจทำงานมีความพยายามที่จะสร้างงานให้ดีที่สุด เกิดการทำงานร่วมกัน มีความช่วยเหลือกัน เช่นเด็กชายนัยนิจ มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบบงานศิลปะ เขาจะคอยช่วยเหลือและให้คำปรึกษากับเพื่อน ซึ่งเป็นสิ่งที่ดีมากในการช่วยเหลือกัน นักเรียนมีทักษะในการสร้าง Mind Mapping มากขึ้นสร้างผลงานได้ยอดเยี่ยมและสร้างสรรค์ โดยสังเกตจากการให้สร้างMind Mappingเกี่ยวกับเรื่องน้ำ โดยสรุปความเข้าใจรายสัปดาห์ นักเรียนเกิดกระบวนการในการทำงานอย่างเป็นขั้นตอน เกิดทักษะในการวางแผนการทำงาน จากผลงานการทำปฏิทินการเรียนรู้ในสัปดาห์

  ตอบลบ