เป้าหมายหลัก

ปีการศึกษา1/2557 Topic:หน่วยโครงงาน "น้ำให้ชีวิต"
เป้าหมาย(Understanding Goal) :
- เห็นคุณค่าของน้ำที่มีความสำคัญและเกี่ยวข้องกับวิถีชีวิตของมนุษย์
- รู้จักประโยชน์ของน้ำและใช้น้ำอย่างคุ้มค่า

วันจันทร์ที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 2557

Mind Mapping (เนื้อหา/ครู)ภูมิหลังของปัญหา


     น้ำสะอาดที่นำมาใช้ได้มีปริมาณไม่เพียงพอเมื่อเทียบกับความต้องการของมนุษย์  ทำให้ประสบปัญหาขาดแคลนน้ำดื่ม  น้ำใช้ที่สะอาด


ตารางวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างหัวเรื่องโครงงานกับมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดแต่ละกลุ่มสาระมาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
สาระการเรียนรู้
วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา
การงานอาชีพและเทคโนโลยี
สุขศึกษา
ศิลปะ
สิ่งมีชีวิตกับกระบวนการดำรงชีวิต
พืชต้องการน้ำและแสงในการจริญเติมโตและการดำรงชีวิต
พืชและสัตว์ต้องการอาหาร    นำ้ อากาศ เพื่อการดำรงชีวิตและการเจริญเติบโต
นำความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการดูแลพืชและสัตว์เพื่อให้เจริญเติบโตได้ดี

มาตรฐาน ว.1.1ทดลองและอธิบาย น้ำ แสง เป็นปัจจัยต่อการดำรงชีวิตของพืช(.2/1)อธิบาย อาหาร น้ำ อากาศ เป็นปัจจัยที่จำเป็นต่อการเจริญเติบโต(.2/2)มาตรฐาน ส5.2อธืบายความสำคัญและคุณค่าสิ่งแวดล้อมทางธรรมชาติและทางสังคม (.2/1)
-
แยะแยกและใช้ทรัพยากรธรรมชาติที่ใช้แล้วไม่หมดและที่ใช้แล้วหมดไปได้อย่างคุ้มค่า(.2/2)
มาตรฐาน ง.1.1
-ใช้วัสดุอุปกรและเครื่องมือการทำงานอย่างเหมาะสมกับงาน และประหยัด (.2/1)
-ทำงานเพื่อช่วยเหลือตนเองและครอบครัวอย่างปลอดภัย(.2/3)

มาตรฐาน ง.2.1
-มีความติดสร้างสรรค์อย่างน้อย1ลักษณะในการแก้ปัญหาหรือสนองความต้องการ ป.2/4
มาตรฐาน พ.5.1
-ปฏิบัติตนในการป้องกันอุบัติเหตุทางน้ำและทางบก(.2/1)
มาตรฐาน ศ.1.1
-วาดภาพเพื่อถ่ายทอดเรื่องราวเกี่ยวครอบครัวตนเองและเพื่อนบ้าน(.2/6)
-เลือกงานทัศนศิลป์    และบรรยายถึงสิ่งที่มองเห็นรวมถึงเนื้อหา เรื่องราว (.2/7)ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น